Φυτοπροστασία με αίσθημα ευθύνης, για την προστασία του χρήστη, του περιβάλλοντος, του καταναλωτή και τη διασφάλιση ποιοτικής γεωργικής παραγωγής.

  • Εξασφαλίζουμε την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Γεωργικών Προϊόντων.
  • Στοχεύουμε στην προβολή και αναγνώριση της σημασίας των προϊόντων φυτοπροστασίας για την Ελληνική γεωργία και την οικονομία.
  • Επιδιώκουμε τη διαμόρφωση αντικειμενικών και προβλέψιμων κανόνων έγκρισης για χρήση των προϊόντων αυτών, ώστε ο κλάδος να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά και επικερδώς, με ασφάλεια για το περιβάλλον, τον χρήστη και τον καταναλωτή.

Δείτε τη σχετική διαφάνεια